"Kaiden"

Edson Martinez, 2019 Pencil on paper

"Kaiden"